WDM Mobilefin

Պատկերի բացառիկ որակով շարժական ռենտգեն սարք WDM ընկերության կողմից:

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

http://www.wandong.com.cn/english.php/Show/index/aid/6