WDM DRF WDM DR

Բարձր որակի և բազմաֆունկցիոնալության իդեալական համադրությամբ

ստացիոնար ռենտգեն սարք WDM ընկերության կողմից:

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

http://www.wandong.com.cn/english.php/Show/index/aid/9

Կրկնակի դետեկտորով, պատկերի բացառիկ որակով ստացիոնար

ռենտգեն սարք WDM ընկերության կողմից:

Ընկերության պաշտոնական կայքում ապրանքի հղումը՝ ստորև.

http://www.wandong.com.cn/english.php/Show/index/aid/14